fbpx

Umelecký kováč

Dĺžka štúdia 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu – overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

Kováčstvo bolo od nepamäti synonymom umeleckého citu, poctivej práce a vysokej zručnosti. Ako umelecký odbor vychováva samostatných výtvarníkov, tvoriacich dizajn kovových výrobkov. Žiaci získavajú najmä kreatívne myslenie, priestorové videnie a výtvarné cítenie priamo spojené s technológiou a realizáciou. Dôraz je kladený na samostatnú tvorivú činnosť.

Obsahom vyučovania je zvládnutie výtvarných a dizajnérskych postupov. Sú zamerané na výtvarné zvládnutie návrhu a prípravu realizácie. Je to príprava na ucelený systematický proces tvorby od hľadania technologických postupov až po autorskú realizáciu. Vo výučbe je kladený dôraz na priestorové cítenie a priestorové disciplíny v tvorbe. Žiakovi k tomu napomáha komplexný vyučovací proces. Jeho základom je navrhovanie kde sa zúročujú znalosti z ďalších predmetov ako figuratívna kresba, plastické modelovanie, výtvarná príprava a počítačová grafika.

Základným princípom oddelenia je syntéza umeleckej tvorivosti a praktickej zručnosti. Študentov vedieme k samostatnému uvažovaniu a rozvíjaniu tvorivého konceptuálneho myslenia, flexibilite a zručnosti. Práca so základnými výrazovými prostriedkami umožňuje žiakom naučiť sa princípom správnej kompozície. Dôraz sa kladie na 3D návrh a schopnosť formulovať svoje myšlienky. Výsledkom je výstup v priestorovej dizajnérskej a technickej kresbe a následná realizácia v materiáli. Študent pracuje samostatne od návrhu až po realizáciu pod odborným vedením pedagóga, ktorý na základe konzultácií koriguje spracovanie témy.

Absolventi sú schopní uplatniť sa v rôznych umeleckých odboroch. Vyučovanie je nastavené tak, aby študenti boli schopný pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole v odboroch zameraných na sochársku a dizajnérsku tvorbu a reštaurovanie. Absolvent je po štúdiu schopný viesť napríklad malú firmu alebo sa stať tvorcom nehmotného bohatstva našej kultúry, ktoré si vysoko cenia v zahraničí.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 

ZAMERANIE:
Umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8661 M 02