Súkromná škola umeleckého priemyslu v Kremnici

Stredná odborná škola

Množstvo našich absolventov dnes úspešne pôsobí vo vlastných firmách alebo výtvarnej praxi , sú významnými kultúrno-spoločenskými osobnosťami.


Kto sme

SŠUP Kremnica je stredná odborná škola, na ktorej sa štúdium končí maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka, teoretických odborných predmetov a praktických odborných predmetov.

Výsledkom štúdia je o.i. praktická maturitná práca, ktorá pozostáva z ideového zadania, prípravnej štúdie po konečný artefakt, a jej obhajobu.

SŠUP je škola s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má vlastnú jedáleň v budove školy a 2 budovy školského internátu. Štúdium na tejto škole je 4-ročné, v štruktúre škôl na Slovensku je škola zaradená medzi stredné odborné školy.

Kremnica

SŠUP Kremnica sa skladá z dvoch budov a budovy internátu. Je situovaná do krásneho prírodného prostredia Kremnických vrchov.

Mesto Kremnica sa vyznačuje nielen obdivuhodnou prírodnou scenériou, ale aj bohatou historickou tradíciou baníctva, medailérstva a mincovníctva. Výnimočnú hodnotu majú aj architektonické historické pamiatky. Viac sa o Kremnici dočítate na Wikipedii.

škola